آقای آی تی

آقای آی تی، کاوه حیدرآبادی

آقای آی تی

آقای آی تی، کاوه حیدرآبادی

آقای آی تی، کاوه حیدرآبادی بنیانگذار مدرسه آی تی، شرکت راینت و نویسنده کتاب تجارت آنلاین بدلیل فعالیت بسیار وی در رشته ای تی ایشان را آقای آی تی می نامند.

بایگانی

آقای آی تی، کاوه حیدرآبادی بنیانگذار مدرسه آی تی، شرکت راینت و نویسنده کتاب تجارت آنلاین بدلیل فعالیت بسیار وی در رشته ای تی ایشان را آقای آی تی می نامند.